directions_run

จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์

stars
1. ชื่อโครงการ
จัดทำแผนของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เมืองปาดังเบซาร์
stars
2. องค์กรที่รับผิดชอบ
สมาคมอาสาสร้างสุข
stars
3. เป้าประสงค์
groups
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐาน

เพื่อจัดทำแผนของโรงเรียนและชุมชนในการรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ อากาศเมืองปาดังเบซาร์

ลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ เสริมศักยภาพให้สามารถเข้าถึงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดหนี้สินครัวเรือน

 

groups
เป้าประสงค์เฉพาะ
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 209
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คนพิการ 10 -
ผู้ป่วยติดเตียง 4 -
ผู้สูงอายุ 95 -
เด็กนักเรียน 100 -
stars
5. ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปจนผิดปกติจากอดีตที่ผ่านมา และไม่มี ท่าทีว่าจะลดลง ส่งผลให้โลกมีความแปรปวนมากกว่าปกติซึ่งสาเหตุหลักๆของปัญหา มาจากก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน จากการใช้น้ ามัน เชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์การเผาขยะในครัวเรือน เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์เป็นเมืองขนาดเล็กชายแดนใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมืองหน้าด่านซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศมาเลเซีย มีวิถีเป็นเมืองชายแดน มีหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ตั้งอยู่จำนวนมาก มีประชากรรวมประมาณ 4,500 คน ปัญหาที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยชุมชน คือ ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ หมอกควันข้ามแดน มลพิษจากการขนส่งสินค้าทางรถยนต์การเผาขยะครัวเรือน และเผาเศษไม้เพื่อการเลี้ยงสัตว์ตามแนวริมชายแดน ความหนาแน่นของการจราจรบริเวณหน้าด่านศุลกากรซึ่ง เป็นพื้นที่ตรงข้ามกับโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ส่วนใหญ่เป็นรถขนส่งสินค้าข้ามแดนที่จอดรอจะข้ามแดน รวมถึงรถที่ออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งขนส่งและท่องเที่ยว มีการสัญจรไปมาตลอดเวลา โดยปกติมีความ หนาแน่น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า 07.00-10.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00-17.00 น. ส่งผลกระทบกับ ประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ ทั้งด้านมลพิษทางอากาศ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ชนิดต่างๆ ฝุ่น PM 2.5 จากการลงพื้นที่ศึกษาและสถิติผู้ป่วยทางเดินหายใจในชุมชนจากข้อมูลโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน และข้อมูลจากสถานศึกษาในพื้นที่ ทางคณะทำงานโครงการSUCCESSเมืองปาดังเบซาร์จึงนำข้อมูลงานวิจัยชุมชนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว มาจัดทำยุทธศาสตร์พันธกิจ เพื่อทำโครงการนำร่องนี้ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ ที่ทำให้คุณภาพ ชีวิตของประชาชนลดลง อีกทั้งส่งผลกระทบในระยะยาวต่อกลุ่มเปราะบางต่างๆในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่ม ศักยภาพในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชนใน ชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเมือง ที่ว่า “เมืองปลอดภัย ไร้มลพิษ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมี3 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะทำงานจึงได้เลือกยุทธศาสตร์ที่ 3 และนำพันธกิจในยุทธศาสตร์มาจัดทำโครงการนำร่อง จัดทำแผน แบบบูรณาการของโรงเรียนในการรับมือและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ
stars
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
Online
Onsite
Hybridge
stars
7. ประเภทของกิจกรรม
การพัฒนากลไก เช่น สนับสนุนกลไกในการทำงาน การรวมกลุ่ม สร้างชุมชนเข้มแข็ง การประสานส่งต่อความช่วยเหลือ

 

การสำรวจข้อมูล ค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย

 

การตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

 

การทำแผน กติกา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางแผนครอบครัว

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางกาย ใจ การนำหลักศาสนามาใช้

 

การป้องกันและลดปัญหา เช่น ด้านยาเสพติด การป้องกันและลดปัญหาด้านโภชนาการ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 

การบริการรักษาสุขภาพ เช่น การพัฒนาระบบบริการเชิงรุก การฉีดวัคซีน การแพทย์ทางร่วม การลดภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ การดูแลสุขภาพจิต การใช้สมุนไพรทางเลือก

 

การปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์

 

การส่งเสริมสุขภาพ

 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสาธารณะ

 

การพัฒนาศักยภาพ เช่น ให้ความรู้ การดูงาน

 

ด้านการเงิน งบประมาณ (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจัยการผลิต กองทุนหมุนเวียน กองทุนกลาง การออมทรัพย์ สวัสดิการ)

 

การส่งเสริมอาชีพ การสร้างอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่าย

 

การส่งเสริมการตลาดในชุมชน การส่งเสริมตลาดกรีน/ตลาดอาหารสุขภาพ

 

การบังคับใช้กฏหมาย

 

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

การประเมินติดตามผล

 

การจัดการความรู้ งานวิจัย

 

อื่นๆ

 

stars
8. พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา สะเดา ปาดังเบซาร์ place directions
stars
9. งบประมาณ
งบประมาณ
260,000.00 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
สหภาพยุโรป

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 12:32 น.