directions_run

โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01748
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุทธิรัตน์ ณ พัทลุง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.314455,99.672775place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ 1,2    ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การควบคุมความดัน
  2. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการเข้าไปช่วยดูแลในศูนย์เด็กเล็ก เล่านิทานให้เด็กฟัง
  3. คัดเลือกผู้สูงอายุที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพจิตดี เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นจำนวน 20 คน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2554 13:17 น.