โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01745
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 190,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเตือนใจ สิทธิบุรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.48724,100.040646

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาลำคลอง
  2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ลำคลอง
  3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน เด็ก เยาวชน ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือและถอดชุดความรู้จากคลองแบบง่ายได้

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 13:29 น.