รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01778
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 188,170.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำภัย หนูเนียม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.749775,99.981766

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อฟื้นฟู แก้ปัญหาห้วยช้างเล่น
  2. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันห้วยช้างเล่น
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในการสร้างข้อบัญญัติผลักดันให้คลองห้วยช้างเล่นเข้าสู่แผนพัฒนาระดับตำบล

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
13 ส.ค. 54 อ.ไพฑูรย์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านสามหนอง 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 13:34 น.