directions_run

โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01765
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 140,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสริม ชายอีด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.290277,100.075836place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. การประชุมสายสัมพันธ์ใจถึงใจตัวแทนเครือข่ายครอบครัวและชุมชน
  2. การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำคลองบางแก้ว
  3. อาสาสมัครเรียนรู้การกำจัดและจัดการขยะในสถานที่ท่องเที่ยวโดบชุมชน
  4. การเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารตำรับสุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2554 13:39 น.