โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01743
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 128,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัย มีชู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ คลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.72443,99.89336

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. สร้างกลไกในการจัดการการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติคลองตลิ่งชันโดยองค์กรชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
  2. มีรูปธรรมของระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสายคลองสามารถนำมาอุปโภค บริโภค อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อร่วมกำหนดข้อตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของลำคลองตลิ่งชัน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ส.ค. 54 อ.ไพฑูรย์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเดินรณงค์และปลูกผักริมคลอง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุรยานี สุรยานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 14:19 น.