directions_run

โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01715
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2553 - 10 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 199,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.285011,100.520353place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.การปฐมนิเทศเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวัดเลียบพอเพียง

2.การอบรมหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

3.การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสุขภาวะ

4.การสำรวจและจัดทำแนที่สุขภาวะ

5.การจัดทำร่างนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ในประเด็น บ้านวัดเลียบพอเพียง

6.การจัดทำปฏิบัติการชุมชนด้านการลดละเลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร

7.การจัดทำร้านค้าชุมชรน/ตลาดสดอาหารปลอดภัยในชุมชน

8.การสรุปผลและการถอดบทเรียนการทำงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554 06:24 น.