stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01717
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554
งบประมาณ 126,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชัย เข็มทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.904067,99.019775place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. สร้างคณะทำงานเพิ่ม (กลุ่มองค์กรภายในชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
  2. จัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในชุมชน
  3. จัดกิจกรรมในการลด ละเลิก บุหรี่และสิ่งเสพติดในชุมชน
  4. จัดกิจกรรมเชิงประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554 06:47 น.