stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01606
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1. ชุมชนวัดชลธาราม (บ้านเตาหม้อ บ้านทุ่งเขื่อน) 2. คลองเตาหม้อ ตั้งแต่วัดชลธาราม จนถึง สะพานหลาทวดทุ่งคา เป็นระยะทาง 1 กม.
ละติจูด-ลองจิจูด 8.667069,99.931455place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. การประชุมเสวนา สืบค้นภูมิปัญญาปกปักรักษาลำน้ำ
 2. การสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อความศรัทธา
 3. การเพาะขยายพันธุ์พืชปลูกป้องกันตลิ่งพังและเป็นอาหารของคนในชุมชน
 4. การสืบทอดประเพณี
 5. การขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่ง น้ำ
  ตามธรรมชาติ
 6. ฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังสายน้ำในชุมชน
 7. การสำรวจและประเมินการรอดของพืชริมตลิ่ง
 8. สร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้
 9. การจัดการขยะสู่อาหารปลอดภัย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554 17:29 น.