directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01623
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 192,420.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอสนัน เส็มเล็ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.880073,100.083847place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นหลักนำในการทำแต่ละกิจกรรม
  2. จัดทำแผนผังเครือญาติของคนในชุมชน
  3. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/เครือข่าย
  4. ทำบัญชีสัปพบุรุษ
  5. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หามาตรการทางสังคมสำหรับคนเขาไคร
  6. ทำค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นรายกลุ่มตามแผนผังเครือญาติ
  7. ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 12:43 น.