directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01537
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 202,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจตกร หวันสู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.903251,99.786072place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.อบรมให้ความรู้ ปรับทัศนติ สร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มแกนนำ ให้สามารถนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับประชาชนทุกครัวเรือน 2.จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 3.เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4.ขยายฐานตลาดนัดขยะรีไซเคิล และจัดตั้งศูนย์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน 5.กิจกรรมการถอดบทเรียน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 12:52 น.