stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01542
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 203,680.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดาษ ศรียาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบล แป-ระ อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.840533,99.925404place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ปรับทัศนะคติและให้ความรู้ในการจัดการขยะให้แก่กลุ่มมุสลีม๊ะ มุสลีมีน นักเรียนตาดีกา นักเรียนโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
  2. การลงมือปฎิบัติเพื่อจัดการขยะในบ้านของตนเอง
  3. ดำเนินการตลาดนัดขยะในชุมชนและมีธนาคารขยะมีพิษ
  4. ประกวดบ้านจัดการขยะดีเด่น
  5. การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนโดนชาวชุมชนเอง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 13:02 น.