directions_run

โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01572
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 727,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาริชาติ แก้วทองประคำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.774824,101.233592place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการจำเป็นการดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน 2.จัดตั้งสภาผู้นำพัฒนาสุขภาพสุขภาพในชุมชม สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  มีโครงสร้างรูปแบบ 3พัฒนาศักยภาพและทักษะสำคัญที่ใช้ในการทำงานชุมชนเช่นทักษะการทำแผนที่สุขภาวะ(Mapping) ให้กับทีมสุขภาพหลักของชุมชน พัฒนาศักยภาพและทักษะสำคัญการเสริมพลังอำนาจ(Empowerment)  สร้างเครือข่ายสร้างพลังสุขภาพในชุมชน 5.จัดค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนรักถิ่นบ้านเกิด ทักษะการดูแลสุขภาพลดโรค ลดเสี่ยง พฤติกรรมการบริโภค  การออกกำลังกาย ทักษะชีวิตการป้องกันความเสี่ยง 6.ดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพตาม ความต้องการจำเป็น (Need Assessment)ที่ชุมชนต้องการนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 7.จัดเวทีพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ 8.จัดเวทีเรียนรู้วิถีชีวิตผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต้นแบบในชุมชน 9.จัดเวทีเสวนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชมรมและเครือข่าย 10.พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง 11.จัดเวทีหารูปแบบการสื่อสารข้อมูล ความรู้ การดูแลสุขภาพให้กับประชาชน 12.ขับเคลื่อนระบบการสร้างเสริมสุขภาพและแกนนำคณะทำงานควบคุมโรคเรื้อรังชุมชน 13.จัดมหกรรมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 14.สรุปบทเรียนงานตามแผนงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่อชุมชนเครือข่ายต่างๆ15.สร้างมาตรการลดโรค ลดเสี่ยง16จัดทำแผนการสร้างสถานที่ออกกำลังกายเสนอท้องถิ่นติดตามและขับเคลื่อนให้บรรจุในแผนอบต 17.สังเคราะห์องค์ความรู้ในการลดโรคเบาหวานหวานความดันนำเสนอต่อชุมชนในการนำไปปฏิบัติ. 18.สรุปบทเรียนการทำงาน 19สรุปผลการดำเนินโครงการและแผนการพัฒนาต่อในปีต่อไป

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:11 น.