directions_run

โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01543
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนาเซร์ หวังจิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง
ละติจูด-ลองจิจูด 6.788418,101.151595place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานสุขภาพจิต -  มีคณะทำงานเครือข่ายสุขภาพจิตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรชุมชน กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีเสวนาแก่ผู้พิการและผู้ดูแล -  จัดทำทะเบียนผู้พิการ -  ผู้พิการและผู้ดูแลได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต -  มีการจัดตั้งชมรมผู้พิการและมีศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู้พิการ -  จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ -  ออกเยี่ยมติดตามผู้พิการ  และประเมินภาวะสภาพจิตใจที่บ้านผู้พิการโดยทีมจากชมรมผู้พิการและทีมงานเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและภาคประชาชน กิจกรรมที่  3 จัดเวทีเสวนาแก่ผู้ป่วยทางจิตและผู้ดูแล -  จัดทำทะเบียนผู้ป่วยทางจิต -  จัดเสวนา  ค้นหาปัญหาและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยทางจิตและผู้ดูแล -  ประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู้ป่วยทางจิต  และผู้ดูแล -  ติดตามการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องโดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุข -  จัดรถยนต์บริการนำส่งผู้ป่วยทางจิตพบแพทย์ที่โรงพยาบาล  โดยเทศบาลตำบลบ่อทอง -  ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยทางจิต  และผู้ดูแล  และประเมินภาวะสภาพจิตใจ  ที่บ้านผู้ป่วยโดยทีมจากชมรมผู้พิการและทีมงานเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและภาคประชาชน กิจกรรมที่  4  จัดเวทีเสวนาสำหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ -  จัดเวทีเสวนา  ค้นหาปัญหาและเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ -  จัดอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ความไม่สงบ -  จัดตั้งกองทุนในการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ความไม่สงบ

กิจกรรมที่  5  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากตัวแทนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ -  สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู -  นำข้อเสนอที่ได้ส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:37 น.