directions_run

โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01547
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 207,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบญเศียร สงดำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.78005,100.015411place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. สร้างทีมเฝ้าระวังสายน้ำ
 2. เวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตลิ่งชัน
 3. ปรึกษาหารือวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่
 4. จัดทำข้อมูลของคลองแบบมีส่วนร่วมและคืนข้อมลสู่ชุมชน
 5. ค้นหารูปธรรมการบริหารจัดการคลองที่เหมาะสมในการอนุรักษ์
 6. ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพสานคลองตลิ่งชั้นคืนระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลอง     - คืนสัตว์น้ำ คืนคลอง
      - พืชผักสมุนไพร     - สืบชะตาแม่น้ำ
 7. เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครระวังสายน้ำคลองตลิ่งชันร่วมกัน
 8. เวทีพัฒนากรอบกฎระเบียบของชุมชนและองค์กรร่วมกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายคลอง
 9. เวทีประชาคมร่วมกัน
 10. เวทียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรสายน้ำคลองโดยชุมชนกับส่วนราชการและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาไปสู่การจัดการคลองอย่างยั่งยืน
 11. รวบรวบเอกสาร/สรุปโครงการ ถอดบทเรียน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:54 น.