โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01547
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 207,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบญเศียร สงดำ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.78005,100.015411

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างกระบวนการในการพัฒนาองค์กร ความรู้ และการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสายคลองตลิ่งชัน โดยองค์กรชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
 2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติฟื้นฟูดูแลทรัพยากรน้ำให้สมดุลและชุมชนตระหนักในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและมีคุณค่าต่อสุขภาพ
 3. สร้างกลไกและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของคนในชุมชน อาทิ ปฏิญญาว่าด้วยการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสายคลองตลิ่งชัน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ก.ค. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
5 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
27 ส.ค. 54 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ 0 0.00 -
28 ส.ค. 54 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้(กิจกรรมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่) 0 0.00 -
5 ก.ย. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
9 ก.ย. 54 เวทีเสวนาสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
15 ก.ย. 54 ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูลำคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
20 ก.ย. 54 ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูลำคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
25 ก.ย. 54 ปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
5 ต.ค. 54 ประชุมคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
8 ต.ค. 54 ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำในสายคลองตลิ่งชัน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. สร้างทีมเฝ้าระวังสายน้ำ
 2. เวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตลิ่งชัน
 3. ปรึกษาหารือวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่
 4. จัดทำข้อมูลของคลองแบบมีส่วนร่วมและคืนข้อมลสู่ชุมชน
 5. ค้นหารูปธรรมการบริหารจัดการคลองที่เหมาะสมในการอนุรักษ์
 6. ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพสานคลองตลิ่งชั้นคืนระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลอง     - คืนสัตว์น้ำ คืนคลอง
      - พืชผักสมุนไพร     - สืบชะตาแม่น้ำ
 7. เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครระวังสายน้ำคลองตลิ่งชันร่วมกัน
 8. เวทีพัฒนากรอบกฎระเบียบของชุมชนและองค์กรร่วมกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายคลอง
 9. เวทีประชาคมร่วมกัน
 10. เวทียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรสายน้ำคลองโดยชุมชนกับส่วนราชการและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาไปสู่การจัดการคลองอย่างยั่งยืน
 11. รวบรวบเอกสาร/สรุปโครงการ ถอดบทเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 54-00-0560(1) พีทลุง.doc (.doc) chonpadae
2 ส.1.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
3 ส.2.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
4 (ง1).doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
5 แบบประเมินคุณค่าโครงการ.doc (.doc) ไสตอตก
6 (ง1)งวด2.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
7 ง2 ไสตอตก.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
8 ส3 ไสตอตก.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
9 follow54 ไสตอตก.doc (.doc) Peeraya Jindamanee

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไสตอตก ไสตอตก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 14:54 น.