stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01519
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 210,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีย์ สังข์ทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.559312,99.991293place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑. เวทีประจำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ/สร้างความตระหนัก/ความสำคัญของการจัดการขยะ ๒. รับสมัครครัวเรือนนำร่องเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆในโครงการ ๓. จัดตั้งทีมคณะกรรมการการจัดการขยะระดับตำบล
๔. อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะ ๕. ทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะระดับตำบลติดตามแผนปฏิบัติการ ๖. ประชุมสรุปบทเรียนของพร้อมนำเสนอแนวทางการขยายผล

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:39 น.