โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01562
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บริเวณชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
ละติจูด-ลองจิจูด 6.868058,101.261373

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 มีการจัดระเบียบด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน
  2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และพ่อค้าแม่ค้าในการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน ร่วมทั้งการสร้างชุมชนน่าอยู่
  3. เกิดมาตรการทางสังคมในการสร้างชุมชนตลาดปลอดภัย และการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการคัดแยกขยะ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดการประชุมแกนนำ
  2. จัดอบรมนักเรียน
  3. นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ตลาด
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการตลาดระหว่างคนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของคนในชุมชน
  6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เกษมณี ชัยรัตนมโนกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:40 น.