directions_run

โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01562
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บริเวณชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
ละติจูด-ลองจิจูด 6.868058,101.261373place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดการประชุมแกนนำ
  2. จัดอบรมนักเรียน
  3. นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ตลาด
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการตลาดระหว่างคนในชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของคนในชุมชน
  6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:40 น.