รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01479
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 พ.ค. 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธวัชชัย ศักดิ์ศฤงคาร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.13 บ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.079088,100.291443

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อจุดทำผังชุมชน สร้างกลไก กำหนดกติกาใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน
  2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะด้วยการปรับพฤติกรรมของประชาชนทุกคนในชุมชน  ให้มีความรู้ด้านสมุนไพรและกระตุ้นให้แต่ละครัวละครัวเรือนปลูกสมุนไพร เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดทำผังชุมบ้านหนองกวางข้อง   1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ 1 ครั้ง   1.2  จัดประชุมสร้างความเข้าใจการทำงานกับคณะกรรมการ  4 ชุด 1.3  คณะทำงานสำรวจรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/ จัดทำทะเบียน ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีมีครรภ์  และกลุ่มเสี่ยง  จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ  สำรวจทุนทรัพยากรในชุมชน   1.4 คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการ  สร้างกระแสความตื่นตัวและการมีส่วนร่วม   1.5  คณะทำงานยกร่างแผนที่ชุมชน 3    รูปแบบ

2.  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่ใช้ชีวิตประจำวัน 2.1  ประชากรทั้งหมดในชุมชนร่วมจัดทำแผนสุขภาพระดับครัวเรือนโดยเน้นการใช้สมุนไพร   2.2  ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้สมุนไพร   2.3  จัดทำแปลงต้นกล้าแปลงสมุนไพรหายาก   2.3  รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สุมนไพร

  1. ติดตามผลการดำเนินงาน  และสรุปผลงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ธวัชชัย  ศักดิ์ศฤงคาร ธวัชชัย ศักดิ์ศฤงคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:45 น.