stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01479
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ 240,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธวัชชัย ศักดิ์ศฤงคาร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.13 บ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.079088,100.291443place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดทำผังชุมบ้านหนองกวางข้อง   1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ 1 ครั้ง   1.2  จัดประชุมสร้างความเข้าใจการทำงานกับคณะกรรมการ  4 ชุด 1.3  คณะทำงานสำรวจรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/ จัดทำทะเบียน ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีมีครรภ์  และกลุ่มเสี่ยง  จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ  สำรวจทุนทรัพยากรในชุมชน   1.4 คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการ  สร้างกระแสความตื่นตัวและการมีส่วนร่วม   1.5  คณะทำงานยกร่างแผนที่ชุมชน 3    รูปแบบ

2.  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่ใช้ชีวิตประจำวัน 2.1  ประชากรทั้งหมดในชุมชนร่วมจัดทำแผนสุขภาพระดับครัวเรือนโดยเน้นการใช้สมุนไพร   2.2  ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้สมุนไพร   2.3  จัดทำแปลงต้นกล้าแปลงสมุนไพรหายาก   2.3  รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สุมนไพร

  1. ติดตามผลการดำเนินงาน  และสรุปผลงาน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:45 น.