ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01622
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 201,225.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ เจริญ เกตุแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.772226,99.93576

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชน
  2. เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเกิดความห่วงแหนแหล่งน้ำและสัตว์น้ำ
  3. เพื่อสร้างปฏิบัติการในการบูรณาการแหล่งน้ำให้กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำเพื่อการอุปดภค
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการบริหารแหล่งน้ำ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
8 ส.ค. 54 ประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 0 0.00 -
27 ส.ค. 54 ประปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 0 0.00 -
28 ส.ค. 54 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการ 0 0.00 -
15 ก.ย. 54 เวทีทำความเข้าใจและร่วมสร้างทีมเฝ้าระวัง 0 0.00 -
15 ต.ค. 54 เวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทำนบปลาบ้านสามหนอง 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ทุกเดือนในระยะดำเนินงาน
  2. เวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทำนบปลาบ้านสามหนอง
  3. ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพสายน้ำทำนบปลาคืนระบบนิเวศริมฝั่งทำนบปลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 54-00-0562(1)พัทลุง.doc (.doc) chonpadae
2 รายงานส๑สามหนอง.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
3 รายงาน ง๑ สามหนอง.doc (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)
4 ง1งวด2.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
5 ง.2.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
6 follow54 สามหนอง.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
7 รวมเล่มสามหนอง.doc (.doc) Peeraya Jindamanee
8 ผลลัพธ์ที่ได้.doc (.doc) Peeraya Jindamanee

โครงการเข้าสู่ระบบโดย roen roen เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:46 น.