รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01521
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสวาท จันทมาส
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.556164,99.994125

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อพัฒนาและขยายผลรูปธรรมต้นแบบสวนครัวชุมชนนำไปสู่ชุมชนปลอดสารพิษ
  2. เพื่อสร้างกระบวนรู้การผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษโดยองค์กรชุมชนและเผยแพร่สู่ชุมชน
  3. เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
  4. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและกลไก  มาตรการ ระเบียบ และการวางแผนในการสร้างชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1แผนงานที่ 1  พัฒนาและขยายผลรูปธรรมสวนครัวชุมชน

1.1  เวทีชี้แจงวัตถุประสงค์และคัดเลือกบุคคลต้นแบบ

1.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนระบบการผลิตและการบริโภคปลอดสารพิษพื้นที่เรียนรู้
1.3. การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลความรู้การผลิตและการบริโภคที่ปลอดภัยจากบุคคลต้นแบบ

1.4  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้การผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ
1.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและคัดเลือกครอบครัวขยายผล  สร้างกระบวนการชุมชนขยายผลโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม  และให้ขบวนการชุมชนได้คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ  ด้วยการวิเคราะห์และประเมินของชุมชนร่วมกับภาคีที่ปรึกษา

1.6  “งานฟื้นฟูวัฒนธรรมข้าว”- นำเสนอบทเรียนองค์ความรู้ในการผลิตผัก/ข้าวปลอดสารพิษการฟื้นฟูวัฒนธรรมข้าว สร้างความร่วมมือของคน  3 วัน  คือ  เยาวชน  ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ

2.  แผนงานที่2 สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการระบบผลิตแบบยั่งยืนและการบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน

2.1.  การเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์และการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ

2.2  แปลงทดลองนาอินทรีย์(แปลงรวม)  5 ไร่  เป็นกระบวนการในการฟื้นฟูการทำนาโดยใช้พันธุ์กรรมพื้นบ้าน  เป็นแปลงต้นแบบนาอินทรีย์บ้านบ่อโพธิ์สามารถทำได้ให้ผลผลิตดีและไม่ต้องใช้สารเคมี
2.3  การตรวจสุขภาพและการตรวจรักษาโรคของสมาชิกในครอบครัวขยายผล ชุมชนได้ตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสุขภาพ  พัฒนาคณะทำงานเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. แผนงานที่ 3 สร้างระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี และกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและกลไก มาตรการ ระเบียบ และการวางแผนในการสร้างชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร

3.1  การพัฒนาความรู้การตรวจอาหารและการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  ประสานกับเทศบาลตำบลผลักดันให้เกิด

3.2  พัฒนาสภาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ร่วมคิด  ร่วมทำ  และสร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนกลไกในพัฒนาชุมชนปลอดสารพิษ  ชุมชนน่าอยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชุมชนบ่อโพธิ์ ชุมชนบ่อโพธิ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:51 น.