stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01521
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 211,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสวาท จันทมาส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.556164,99.994125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1แผนงานที่ 1  พัฒนาและขยายผลรูปธรรมสวนครัวชุมชน

1.1  เวทีชี้แจงวัตถุประสงค์และคัดเลือกบุคคลต้นแบบ

1.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนระบบการผลิตและการบริโภคปลอดสารพิษพื้นที่เรียนรู้
1.3. การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลความรู้การผลิตและการบริโภคที่ปลอดภัยจากบุคคลต้นแบบ

1.4  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้การผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ
1.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและคัดเลือกครอบครัวขยายผล  สร้างกระบวนการชุมชนขยายผลโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม  และให้ขบวนการชุมชนได้คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ  ด้วยการวิเคราะห์และประเมินของชุมชนร่วมกับภาคีที่ปรึกษา

1.6  “งานฟื้นฟูวัฒนธรรมข้าว”- นำเสนอบทเรียนองค์ความรู้ในการผลิตผัก/ข้าวปลอดสารพิษการฟื้นฟูวัฒนธรรมข้าว สร้างความร่วมมือของคน  3 วัน  คือ  เยาวชน  ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ

2.  แผนงานที่2 สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการระบบผลิตแบบยั่งยืนและการบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน

2.1.  การเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์และการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ

2.2  แปลงทดลองนาอินทรีย์(แปลงรวม)  5 ไร่  เป็นกระบวนการในการฟื้นฟูการทำนาโดยใช้พันธุ์กรรมพื้นบ้าน  เป็นแปลงต้นแบบนาอินทรีย์บ้านบ่อโพธิ์สามารถทำได้ให้ผลผลิตดีและไม่ต้องใช้สารเคมี
2.3  การตรวจสุขภาพและการตรวจรักษาโรคของสมาชิกในครอบครัวขยายผล ชุมชนได้ตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสุขภาพ  พัฒนาคณะทำงานเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. แผนงานที่ 3 สร้างระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี และกระบวนการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและกลไก มาตรการ ระเบียบ และการวางแผนในการสร้างชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร

3.1  การพัฒนาความรู้การตรวจอาหารและการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  ประสานกับเทศบาลตำบลผลักดันให้เกิด

3.2  พัฒนาสภาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ร่วมคิด  ร่วมทำ  และสร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนกลไกในพัฒนาชุมชนปลอดสารพิษ  ชุมชนน่าอยู่

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:51 น.