โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง”

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง”
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01575
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาหมัด ตันหยงวารี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านทอนอามาน หมู่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.448642,101.8082

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อศึกษาทุนชุมชนและการรวมกลุ่มของคนในชุมชน
  2. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพพร้อมค้นหาแกนนำกลุ่มและระบบการจัดการกลุ่มองค์กรในชุมชน
  3. เพื่อสามารถจัดตั้งสภาซูรอสภาสันติสุขของชุมชนให้เป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะทำงานโครงการในระดับกลุ่มผู้รับผิดชอบ 10 เดือน เดือนละครั้ง

  2. ประชุมหารือคณะทำงานและแกนนำชุมชนบ้านทอนอามานอย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญแกนนำแต่ละกลุ่มมาประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

  3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงานชุมชนในแต่ละกลุ่มองค์กรในชุมชนหลังจากเกิดการรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มองค์กรที่ชัดเจน
  4. ดำเนินการศึกษาชุมชนและค้นหาทุนชุมชนในแต่ละด้าน
  5. ประชุมสรุปผลการศึกษาชุมชนและว่างแผนการจัดทำข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
  6. จัดทำข้อมูลชุมชนที่เกิดจากการศึกษาปัญหาและทุนชุมชนร่วมกันพร้อมกับการพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รอฮานี   เต๊ะ รอฮานี เต๊ะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:51 น.