รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01508
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทย์ สักหวาน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมด
ละติจูด-ลองจิจูด 7.29232,100.046997

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนมีจิตอาสา รู้จักการบริหาร จัดการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  2. เพื่อให้เกิดบ้านต้นแบบสุขภาพในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมคัดเลือกและพัฒนาจากกลุ่มเยาวชน
  3. กลุ่มเยาวชนมีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลิตผลของตนเองให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ค้นหาและบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องบ้านต้นแบบสุขภาพ
  3. ประกวดบ้านต้นแบบ
  4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากผลิตผลสุขภาพ
  5. ให้ความรู้เรื่องผลิตผลสุขภาพ
  6. จัดตั้งกลุ่มผลิตผลเพื่อสุขภาพ
  7. เสนอข้อตกลงร่วมในการใช้ผลิตผลสุขภาพของชุมชนให้ท้องถิ่นร่วมดำเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โกวิทย์ สักหวาน โกวิทย์ สักหวาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:55 น.