stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01508
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 209,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกวิทย์ สักหวาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมด
ละติจูด-ลองจิจูด 7.29232,100.046997place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ค้นหาและบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องบ้านต้นแบบสุขภาพ
  3. ประกวดบ้านต้นแบบ
  4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากผลิตผลสุขภาพ
  5. ให้ความรู้เรื่องผลิตผลสุขภาพ
  6. จัดตั้งกลุ่มผลิตผลเพื่อสุขภาพ
  7. เสนอข้อตกลงร่วมในการใช้ผลิตผลสุขภาพของชุมชนให้ท้องถิ่นร่วมดำเนินการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:55 น.