directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01619
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 294,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรวิชญ์ จันทกูล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.175072,100.303373place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1ชี้แจงปฐมนิเทศภาพรวมโครงการแก่ชาวบ้าน/ทบทวนแผนชุมชน

2ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการเก็บข้อมูลเพื่อทำแผน

3เก็บข้อมูล/สังเคราะห์ข้อมูล/คืนข้อมูล

4ระดมความคิดเห็นแผนที่ชุมชนเพิ่มเติม/เกิอแผนปฏิบัตการ

5จัดเวทีประชาคมแผน/ทำแผนที่แผนงานแจกจ่ายไห้ทุกชุมชน

6เวทีพัฒนาเชิงจิตวิญญาณเพื่อการจัดระบบกลไกล/ขับเคลื่อนงาน

7จัดทำแผนการทำงานของคณะทำงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:59 น.