directions_run

โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01601
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 203,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำนงค์ อินทมะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.166634,99.866981place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักจากบ้าน  นายชม  ศรทอง (1)  ประสานงานกลุ่มเป้าหมายศึกษาพื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมี ยเกี่ยวกับการหาวัตถุดิบเหลือใช้ภายในชุมชนและครัวเรือนเพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักเวที -สร้างขบวนการเรียนรูในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก

- นำขยะที่ได้มาคัดแยกเพื่อทำปุ๋ยหมักน้ำและปุ๋ยหมักแห้ง (1) ขยะเปียกทั่วไปนำมาทำปุ๋ยหมักน้ำ (2)ขยะแห้ง/เศษหญ้าและใบไม้นำมาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักแห้ง (3)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก/น้ำหมักที่บ้านนายชม  ศรทอง  จากขยะที่ร่วมกันเก็บภายในชุมชน 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร -รณรงค์การตัดหญ้าแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า 1.เปิดบ้านนายจำนงค์  อินทมะ  เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ (1)  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (2)  อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชนที่บ้านนายจำนงค์  อินกีพี (3)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลอดสารพิษเพื่อปริโภคและจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ 3. เปิดบ้านนายปิ่น  โป้ซิ้ว  ซึ่งมีความชำนาญการด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1)  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (2)  ศึกษาดูงาน ณ บ้านนายปิ่น  โป้ซิ้ว  เพื่อศึกษาการปลูกพืชแบบผสมผสาน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3)  เวทีรวบรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พืชพื้นเมืองและพันธ์ไม้สมุนไพร ในชุมชน (4)  จัดกิจกรรมวันเกิดวันสดใสใส่ใสสิ่งแวดล้อม โดยให้แกนนำและกลุ่มเป้าหมายปลูกต้นไม้คนละต้นในวันเกิดของตนเอง 4. เปิดบ้านนางจำนงค์  ศรทอง  เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผัก/ไม้ดอกปลอดสารพิษ (1)  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (2)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บ้านนางจำนงค์  ศรทอง  เพื่อศึกษาการปลูกพืชและดอกไม้แบบเกษตรอินทรีย์ 3)  ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้แบบปลอดสารพิษเพื่อกินเองและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ 5. จัดทำข้อตกลงภายในหมู่บ้าน (1)  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (2)  จัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับการทำปุ๋ย (3)  สรรหาสมาชิกเพิ่มตามข้อตกลงที่กำหนด 1.จัดโชว์ผลงานของกลุ่มปุ๋ยหมัก ณ โรงเรียนบ้านหนองกก (1) ประสานงานกับโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (2) จัดโชว์ผลงาน/และสาธิตโดยวิทยากรจากกลุ่ม (3) จัดทำหนังสือรวมองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่คนในชุมชน/เยาวชนจำนวน  150  เล่มเพื่อแจกในวันแสดงโชว์

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:11 น.