directions_run

โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01532
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 84,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา เมฆม่วง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านพรุตาโรย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 10.179781,98.719025place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมสภาชุมชน
  2. รับสมัครครอบครัวอบอุ่นคุ้มบ้านละ 10 ครอบครัว
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:20 น.