stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการจัดการขยะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01553
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 186,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินิต บุณยะวันตัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.614359,100.119781place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. กิจกรรมเสวนาเรื่องการจัดการขยะตำบล
  2. เรียนรู้ชุมชนจัดการขยะจากศูนย์ต้นแบบเทศบาลตำบลปริก
  3. เวทีประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะในชุมชน
  4. เวทีวางระบบการจัดการขยะในพื้นที่นำร่อง
  5. อบรมทำปุ๋ยชีวภาพ
  6. กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามประเมินผลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:22 น.