stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01632
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 203,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบูรณ์ อาพัทธนานนท์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.218966,99.840202place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำลาย
3. มีการเสวนาแลกเปลี่ยนทบทวนติดตามผลการดำเนินการที่ได้ทำมาแล้วเพื่อเติมในส่วนที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
4. รณรงค์ให้ความรู้ให้ชุมชนลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตร เรียนรู้บริหารจัดการตนเองภายใต้ฐานความพอเพียงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้กับเยาวชนได้รู้จักประเพณีของคนสมัยก่อนและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:23 น.