stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01571
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 208,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจ๊ะรอเม๊าะ เจ๊ะดือราแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้าน ตะลุโบะ ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.847351,101.255236place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. อบรมการจัดการปัญหาชุมชนโดยหลักการอิสลามและประชุมปรึกษาหารือแกนนำชุมชนในการจัดตั้งสภาซูรอ
 2. ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะสภาซูรอเพื่อการวางแผน  และจัดกิจกรรม ติดตามงาน และจัดทำข้อมูลเป็นระบบ ตลอด 10 เดือน
 3. ศึกหาดูงานการจัดการปัญหาชุมชนที่ใช้ระบบสภาชูรอจากชุมชนพื้นที่มีการดำเนินงานสำเร็จแล้ว
 4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เดือนละครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้
  1. ด้านครอบครัว
  2. ด้านดูแลสุขภาพพลานามัยวิถีมุสลิม
 5. กิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อนครอบครัวสุขสันต์
 6. จัดการการเรียนการสอนอัลกุรอานกับเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง
 7. เปิดเวทีประชุมเพื่อระดมค้นหาปัญหา อุปสรรค ความต้องการของชุมชนทำประชาปรึกษา  จัดทำแผนชุมชน กิจกรรมชุมชน กำหนดกฎเกณฑ์ (ฮูกุมฟากัต)โดยใช้กระบวนการชูรอ
 8. จัดเวทีถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะยื่นแผนพัฒนาชุมชนที่ผ่านการพิจารณาโดยสภาชูรอชุมชนตะลโบะเข้าสู่องค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาไปสู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาในระดับตำบล
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:41 น.