stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สีเขียวเพื่อสุขภาพชุมชนคนบ้านเทิก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01539
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 67,675.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรธิรา ทองตั้ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 ต. บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 10.118063,98.733616place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดเวทีชาวบ้านในการระดมความคิดของการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ
 2. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษและรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น  3 คุ้มบ้านๆละ  10  คน
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ในกลุ่มครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดเวทีแยกแต่ละคุ้มบ้าน
 4. ผู่้เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดอย่างน้อย  5 ชนิดต่อครัวเรือน
 5. จัดทำแปลงสาธิตทุกคุ้มบ้าน โดยใช้พันธ์พืชจากครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  คุ้มบ้านละ  1 แปลงสาธิต  เพื่อแหล่งเรียนรู้และขยายพันธุ์พืช
 6. ขยายผลการจัดกิจกรรมและรับสมัครสมาชิกเพิ่ม 7.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยชีวภาพและการใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8. ประกาศเกียติคุณ คุ้มบ้านต้นแบบ
 9. ขยายผลการปลูกผักปลอดสารพิษแก่ครัวเรือนในชุมชน
 10. ส่งเสริมการจัดบัญชี
 11. การประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:49 น.