stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01529
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 161,372.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอำนวย บุญชูศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.559397,99.990692place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เวทีประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
  2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอาหารที่ปลอดภัย
  3. คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง
  4. เฝ้าระวังอาหารที่ปลอดภัย
  5. มีตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารและสมุนไพร
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 16:55 น.