การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01574
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฮารง สะเอะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.440859,101.510239

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อสร้างกลไกการจัดการระดับหมู่บ้านต่อการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน
  2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศาสนานำสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนสุขภาวะ
  3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการกับการนำทุนทางสังคมวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ดำเนินการจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชนโดยใช้หลักศาสนบำบัด ผ่านกระบวนการสภาซูรอ(สภาองค์กรชุมชน)เน้นหลักศาสนานำสังคมเชิงบูรณาการสู่ชุมชนสุขภาวะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อิสมาแอ มาหะ อิสมาแอ มาหะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:04 น.