directions_run

การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01574
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 208,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฮารง สะเอะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.440859,101.510239place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

ดำเนินการจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชนโดยใช้หลักศาสนบำบัด ผ่านกระบวนการสภาซูรอ(สภาองค์กรชุมชน)เน้นหลักศาสนานำสังคมเชิงบูรณาการสู่ชุมชนสุขภาวะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:04 น.