รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01496
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกมลภพ ทองเอียง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3
ละติจูด-ลองจิจูด 10.497664719352,99.177457559525

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์
  2. ให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  3. เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเพศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับให้เด็กได้แสดงออก
  2. จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
  3. สร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว / ชุมชน
  4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
  5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย KAMONPOP THONGAEING KAMONPOP THONGAEING เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:11 น.