รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01490
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2554 - 30 มิถุนายน 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประทีป เกิดพุ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.026329,99.07196

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.  เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชน
2. เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัด กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย prateep prateep เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:16 น.