directions_run

โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01490
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2554 - 30 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 180,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประทีป เกิดพุ่ม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.026329,99.07196place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัด กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:16 น.