บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01594
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.192461,99.857025

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีในคนทุกกลุ่มวัย(เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ผู้พิการ ที่ทำงานได้ร่วมสร้างสุขทั้ง 4 มิติให้สมบูรณ์2.เพื่อสร้างการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ทำน้ำยาเอนกประสงค์2.เพาะเลี้ยงเห็ด3.กลองยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ritt ritt เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:17 น.