directions_run

ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01577
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 210,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนา ไชยานุวงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.263373,100.425639place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการอบรมเสริมสร้าง ทักษะความรู้เรื่อง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนากลไกคณะทำงาน

กิจกรรมที่ 3 การจัดปฏิบัติการชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 4  การจัดทำแผนที่สุขภาวะ

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านวิถีพอเพียง (ครู ก.พอเพียง)

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากติการ่วมกันด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะ

กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดสุขภาพ

กิจกรรมที่ 8 ถอดบทเรียน ปิดโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:28 น.