รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01491
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิสาข์ ทองคำ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนคูสวนหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.235195,99.109039

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ดูแลรักษาลุ่มน้ำสวีหนุ่ม และสภาพแวดล้อมชุมชนคูสวนหมากให้น่าอยู่
2.  เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะเปียก ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใชในแปลงเกษตรของครัวเรือนและชุมชน
3.  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในการบริหารจัดการชุมชนคูสวนหมากให้น่าอยู่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ชี้แจงประชาสัมพันธ์ของโครงการให้คนในชุมชนศึกษาเรียนรู้ ดูงานและลงมือปฏิบัติจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายวิสาข์  ทองคำ นายวิสาข์ ทองคำ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 17:54 น.