โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01549
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิน คงบัน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้
ละติจูด-ลองจิจูด 7.570799,99.66711

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกระบวนอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคลองสั่งนาเป็นสวนสุขภาพของชุมชนที่ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตในการทำนาของบ้านโคกถินและรักษาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
- เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนโคกถิน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.การร่วมประชุมคณะทำงาน
2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพห้วยคลองสั่งนา
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูห้วยคลองสั่งนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวในท้องถิ่น
5. การศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการทำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่
6. กิจกรรมนักสืบรุ่นเยาว์
7. การสรุปบทเรียนในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โกศล โกศล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 18:05 น.