directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01549
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 190,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิน คงบัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้
ละติจูด-ลองจิจูด 7.570799,99.66711place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.การร่วมประชุมคณะทำงาน
2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพห้วยคลองสั่งนา
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูห้วยคลองสั่งนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวในท้องถิ่น
5. การศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการทำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่
6. กิจกรรมนักสืบรุ่นเยาว์
7. การสรุปบทเรียนในการทำงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 18:05 น.