รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01495
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ อันประสิทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.710159,99.317758

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักต่อการคัดแยกขยะของประชาชน ได้รับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
  2. เพื่อให้เกิดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ให้รู้คุณค่าของขยะ  ลดปริมาณขยะ
  3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะ และสร้างมูลค่าขยะให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nongonno nongonno เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 18:25 น.