รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01546
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย โดย ด.ต.เทิดศักดิ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.45439,99.635353

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อปรับทัศนคติและแนวคิดเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มรักถิ่นทุ่งค่าย  ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ พัฒนาและคุ้มครองพื้นที่เกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืนและพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ”
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิก  ให้สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาวะชุมชน
 3. เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการเป็นจิตอาสาให้กับสมาชิก  ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. เวทีนำเสนอโครงการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างชุมชนปลอดภัย ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
 3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัวอาสาสร้างชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
 4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฐานคิดรักษาท้องถิ่นทุ่งค่ายให้ปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
 5. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปุ๋นดิน
 6. อบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อผลิตของใช้ในครัวเรือน
 7. เด็ก เยาวชน คนในตำบลสำรวจสภาพดิน สภาพน้ำลำคลองประเมินคุณภาพพื้นที่ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม
 8. สรุปบทเรียนการเรียนรู้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายธงชัย สังข์ทอง นายธงชัย สังข์ทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:19 น.