directions_run

โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01546
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 192,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย โดย ด.ต.เทิดศักดิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.45439,99.635353place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมคณะทำงาน
  2. เวทีนำเสนอโครงการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน สู่การสร้างชุมชนปลอดภัย ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
  3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัวอาสาสร้างชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
  4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฐานคิดรักษาท้องถิ่นทุ่งค่ายให้ปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
  5. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปุ๋นดิน
  6. อบรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อผลิตของใช้ในครัวเรือน
  7. เด็ก เยาวชน คนในตำบลสำรวจสภาพดิน สภาพน้ำลำคลองประเมินคุณภาพพื้นที่ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม
  8. สรุปบทเรียนการเรียนรู้การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 19:19 น.