รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01483
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง บุญสม วงศ์ชนะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านตีนวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.008216,100.419159

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. สร้างความตระหนักในเรื่องอาหารให้สมาชิกของชุมชน ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ผลิตขึ้นในชุมชน
  2. เพื่อให้เกิดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอาหารที่เอื้อต่อสุขภาวะของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. สร้างความตระหนักในเรื่องอาหารให้สมาชิกของชุมชน ได้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ผลิตขึ้นในชุมชน
  2. สร้างมาตรการในการควบคุมอาหารของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย แพรวพรรณ สุวรรณบุบผา แพรวพรรณ สุวรรณบุบผา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:49 น.