รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01611
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด.ต.มนูญ เกตุแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
ละติจูด-ลองจิจูด 8.92713,99.818001

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

2.1  เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคอาหารจากพืชผักปลอดสารพิษตามแนวทาง เกษตรอินทรีย์บนวิถีชีวิตพอเพียง
2.2    เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรวมพลังสามัคคี  สืบสานประเพณี
2.3    เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาวะ  4  มิติ  อย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.  ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านเขากิว
    (1.)  ศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกินผักไม่ปลอดสารพิษ และการทำสวนผักเชิงเดียว  จำนวน  2 วัน 1คืน  จำนวน  20  คน
    ( 2 )  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชแบบผสมผสาน(สมรม)จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งละ 50 คน
    ( 3 )  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอื่น ๆ
    ( 4 ) ทำป้ายประชาสัมพันธ์
2.  ปรับแนวคิดจากการบริโภค พืชผักไม่ปลอดสารพิษ และปลูกพืชเชิงเดียว
    ( 1 )  แบ่งกลุ่มการปลูกผักปลอดสารพิษ  และปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็น 4 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มมีแกนนำกลุ่ม 3 คน
    ( 2 )  เพาะขยายพันธ์ไม้ และ ผักปลอดสารพิษ
    ( 3 )  รณรงค์ให้เว้นไม้ดั้งเดิม และปลูกเสริมใหม่ตามแนวทางของธนาคารต้นไม้
3.  การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าเขากิว
      ( 1 )  รณรงค์ให้ปลูกป่าเพิ่มในสวนเกษตรเชิงเดียวบนพื้นที่เขากิว
      ( 2 )  ปรับพื้นที่บนเขาให้กลับสู่สภาพดั้งเดิม  โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่สวน
      ( 3 )  จัดทำฝายชะลอน้ำ ทางระบายน้ำจากเขากิวลงสู่คลองจอไป  จำนวน 5 ชุด
4.  ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
      ( 1 )  เวทีระดมความคิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
      ( 2 )  ทำป้ายประชาสัมพันธ์
5.  เกษตรปลอดสารพิษ
      ( 1 )  ศึกษาเรียนรู้พื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมี
      ( 2 )  อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน
      ( 3 )  รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ลดสารเคมีในการเกษตร
      ( 4 )  ทำป้ายประชาสัมพันธ์
      ( 5 )  ตรวจวัดสารเคมีในเลือดเกษตรกร
6.คลังอาหารชุมชน
    ( 1 )  รวบรวมพื้นที่ปลูกผัก และ สมุนไพรพื้นบ้าน
    ( 2 )  ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อกิน และ เหลือเพื่อขาย
    ( 3 )  ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์บก และสัตว์น้ำ ไว้บริโภคในครัวเรือน  และเหลือขาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย aphiwat aphiwat เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:56 น.