directions_run

โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01518
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 200,125.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ปิยพัทธ์ รอดคืน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.8008,99.385757place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ
  2. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  3. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ

  5. เก็บข้อมูล รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเสนอปัญหาแก่ผู้บริการทุกระดับใน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับชุมชน ตำบล  อำเภอ

  6. จัดทำกระบวนการจัดการภาวะสุขภาพชุมชนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  7. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
  8. จัดกิจกรรมทุกรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค    เรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารเพื่อลดโรค  และบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ 5.ติดตามและประเมินผลโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 19:58 น.