รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01550
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ ทองแป้น
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.163607,99.788188

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย  ให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ    ให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเน้นหลักการพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว
    3.  เพื่อสร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่
    4.  เพื่อสร้างกลไกการทำงานด้านสุขภาพของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรม  “ชุมชนน่ามอง    บ้านน่าอยู่”
- การประกวดคุ้มบ้าน  17  คุ้มบ้าน
- การประกวด  บ้านดี  สี่สุข  (สุขภาวะทางกาย,  สุขภาวะทางจิต, สุขภาวะทางสังคม  , สุขภาวะทาง ปัญญา)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  “ เสริมภูมิรู้  บูรณาการ  สร้างชุมชนมีสุข”
- จัดตั้ง “คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก
- ประชุมประชาคมเพื่อสรรหาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
- จัดตั้งศูนย์เรียนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนลิพัง
- รณรงค์  ให้ความรู้  เรื่องการจัดเก็บขยะ  สิ่งปฏิกูล
และนำกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า.
- จัดตั้งธนาคารขยะ
- จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหมักชีวภาพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  การทำอาชีพเสริม  การเพาะเห็ดนางฟ้า
- จัดทำแผนสุขภาพชุมชน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ และจัดหางบประมาณเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนลิพัง - ประกวดเด็กและเยาวชนต้นแบบ  ด้านการจิตสำนึกสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชนลิพัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายวิรัตน์  ทองแป้น นายวิรัตน์ ทองแป้น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:07 น.