stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01550
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรัตน์ ทองแป้น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.163607,99.788188place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

-อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรม  “ชุมชนน่ามอง    บ้านน่าอยู่”
- การประกวดคุ้มบ้าน  17  คุ้มบ้าน
- การประกวด  บ้านดี  สี่สุข  (สุขภาวะทางกาย,  สุขภาวะทางจิต, สุขภาวะทางสังคม  , สุขภาวะทาง ปัญญา)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  “ เสริมภูมิรู้  บูรณาการ  สร้างชุมชนมีสุข”
- จัดตั้ง “คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก
- ประชุมประชาคมเพื่อสรรหาอาสาสมัครดูแลสุขภาพ
- จัดตั้งศูนย์เรียนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนลิพัง
- รณรงค์  ให้ความรู้  เรื่องการจัดเก็บขยะ  สิ่งปฏิกูล
และนำกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า.
- จัดตั้งธนาคารขยะ
- จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหมักชีวภาพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  การทำอาชีพเสริม  การเพาะเห็ดนางฟ้า
- จัดทำแผนสุขภาพชุมชน
- จัดกิจกรรมรณรงค์ และจัดหางบประมาณเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนลิพัง - ประกวดเด็กและเยาวชนต้นแบบ  ด้านการจิตสำนึกสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชนลิพัง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 20:07 น.