directions_run

ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01509
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 159,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางผาสุข พรมเดช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1.)พื้นที่ทำนาอินทรีย์จำนวน 500 ไร่ 2.)แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนจำนวน 2 ไร่ 3.)พื้นที่ว่างของโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นที่ใช้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 2 งาน
ละติจูด-ลองจิจูด 8.408866,99.95842place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

-อบรมแกนนำและอาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับสมาชิกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
-จัดให้มีการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนสู่ครอบครัวเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้ต่อไปในอนาคต -มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารข้าวชุมชนและกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเพื่อให้สมาชิกและเครือข่ายได้ทำการยืมเพื่อนำไปเพาะปลูก

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 20:37 น.