ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01530
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไร จันจำปา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านหมาก 40 ครัวเรือน จาก 85 ครัวเรือน
ละติจูด-ลองจิจูด 8.310361,100.211792

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพดีและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
2.ปรับเปลี่ยนการทำนาให้เป็นแบบนาข้าวอินทรีย์
3.สร้างวิทยากรการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำนาข้าวอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
2.ปลูกผักปลอดสารพิษ
3.ทำนาข้าวอินทรีย์
4.สร้างวิทยากรการปลูกผักปลอดสารพิษและนาข้าวอินทรีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อุมากร วิปุลากร อุมากร วิปุลากร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:38 น.