โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01535
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเกียรติ์ ยังชู
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะมุกด์ ตำบาลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3706387252794,99.297123026367

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์    ลดความเสี่ยงเกิดโรค จากการบริโภคหวาน มัน เค็มจัด และมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน และตระหนัก มีจิตสำนึก และมีความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

3 เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม คงความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม และสามารถไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ในเรื่องเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3 กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ  และด้านสุขภาพ
.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ประเกียรติ ยังชู ประเกียรติ ยังชู เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 20:57 น.