directions_run

โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01535
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 206,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเกียรติ์ ยังชู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะมุกด์ ตำบาลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3706387252794,99.297123026367place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3 กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ  และด้านสุขภาพ
.

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 20:57 น.