โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01489
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุระพล ภัยวิมุติ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชายฝั่งบ้านปากคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนคลองบางสนให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างถาวร
  2. เพื่อทรัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  3. เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำเวลาขึ้น ลง โดยมีแนวป่าชายเลนเป็นตัวกัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าชายเลน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย surapon surapon เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 21:21 น.