stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01560
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 195,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันตรีชำนาญ รัตนมูณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.349256,99.981584place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการโดยมีแกนนำผู้ทรงคุณวุฒิและคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่อนามัย อสม. ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วม 1 ปี
2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของโรคที่มีน้ำเป็นพาหะ เพื่อปลูกจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะและใช้สารเคมีในการทำเกษตร
3. ตรวจสารเคมีในเลือดให้กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง
4.เด็กนักเรียน 50 คน เป็นสายตรวจเฝ้าระวังน้ำและการทิ้งขยะ
5.จัดทำป้ายแสดงค่าผลการตรวจคุณภาพน้ำแก่ชาวบ้าน 3 จุด ได้แก่ อบต.  โรงเรียน และหน้าสถานีอนามัยริมน้ำ
6. จัดอบรมเกษตรกรให้มาฝึกทำปุ๋ยชีวภาพ
7.จัดอบรมชาวบ้านริมคลอง โดย -ประสานสำนักงานประปาบางจากมาทำความเข้าใจในการใช้น้ำร่วมกันและแนะนำการวัดค่า PH ของน้ำและวิธีสังเกตน้ำเสีย
8.ทำป้ายเขตอภัยทานติดไว้ที่หน้าวัดหนองหนอน -ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อน้ำเสียและระบบนิเวศวิทยา มาให้ความรู้
9.ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันพัฒนาการกำจัดวัชพืชในแห่งน้ำในวัน วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
10.จัดเวทีเสวนาร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง 3 ตำบลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ต้นไม้ ผักกินได้ไว้ริมถนนและริมคลอง โดยมีชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ 12.รณรงค์ให้ช่วยกันสรรหาพันธุ์สัตว์น้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป 13.จัดพิธีขอขมาสืบชะตาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และแกนนำต่างๆในชุมชน ในวันลอยกระทง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 21:37 น.