รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างสุขภาวะผู้บริโภคตำบลควนรู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01625
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถั่น จุลนวน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ คือ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.196957,100.317192

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. พัฒนาศักยภาพของแกนนำ เครือข่าย และผู้บริโภคเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค
  2. พัฒนากลไกด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ประกอบด้วย กลไกการ ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย  การประสานงาน การชดเชยค่าเสียหาย การเตือนภัย การสื่อสาร เป็นต้น
  3. สร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในตำบลควนรู
  4. พัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
  5. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและชี้แจงภาพรวมโครงการ วางกติกาและกลไกทำงาน 1.1 เกิดคณะทำงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาควิชาการ 1.2 การพัฒนาช่องทางร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่  ประกอบด้วย
-ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลควนรู -รายการวิทยุรับเรื่องร้องเรียน
-ตู้แดงรับเรื่องร้องเรียน
-โทรศัพท์ -เว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน

กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
  2.1จัดทำศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
  2.2 จัดหาเอกสารอ้างอิงและให้ความรู้เกี่ยวกับ คบ.มีไว้ประจำที่ศูนย์ข้อมูล
  -วารสารฉลาดซื้อ 1 ปี/ เพื่อนผู้บริโภค /สคบ.สาร /   - เอกสารด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ   - ตัวแบบสัญญามาตรฐานไว้ให้บริการประชาชน
  2.3 การสรุปและจัดทำข้อมูลผลการเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้บริโภค และเครือข่าย
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
    1) กฎหมายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เทคนิครับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และทักษะแก้ปัญหาผู้บริโภค
    2) จัดทำแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และภัยผู้บริโภคของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
    3) เทคนิคการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ บริการและภัยผู้บริโภค
    4) นักข่าวพลเมืองด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับเครือข่าย อปท

3.2 ปฏิบัติการชุมชน ประกอบด้วย
    1) รับเรื่องร้องเรียนผ่านงานวันสำคัญของพื้นที่/ประชาคมชุมชน
    2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนปัญหาและข่าวสารผู้บริโภค
    3) จัดรายการผู้บริโภคทางวิทยุชุมชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค
    4) ตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้า บริการและภัยผู้บริโภค

กิจกรรมที่ 4 การรวมกลุ่มด้าน คบ.ประกอบด้วย อย.น้อย และชมรมผู้ประกอบการ ในพื้นที่

กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน คบ.ระหว่างเครือข่ายในพื้นที่ อบต.ท่าข้าม อบต.ควนรูและเทศบาลตำบลปริก จำนวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ 6.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคในพื้นที่
6.2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภคในงานสำคัญของพื้นที่ และ ศาสนสถาน

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนานโยบายสาธารณะ 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะ 7.2 การวางแผนการจัดสมัชชาคนควนรู รู้ทันบริโภค
7.3 การประชุมเพื่อสรูปข้อมูลและจัดทำเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 7.4 การจัดนิทรรศการและจัดสมัชชาคนควนรู รู้ทันบริโภค
7.5 การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเรื่อง นโยบายสาธารณะด้านคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียนและสรุปผลการทำโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย konroo54 konroo54 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 21:54 น.