directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01517
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 148,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรัตน์ บุญพล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.316136,99.838943place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สร้างจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
        (1)แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 50 คน
        (2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนต้นน้ำอื่นๆ
        (3)ทำป้ายประชาสัมพันธ์
2.ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
        (1) เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 2 ครั้ง
        (2) รณรงค์เว้นไม้ดั้งเดิมและปลูกเสริมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นใหม่
        (3) เวทีประชาคมขยายขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำ
3. ธนาคารน้ำชุมชน
        (1) ร่วมกันจัดทำฝายต้นน้ำ
        (2) ฝึกอบรมช่างสุขภัณฑ์เพื่อทำโอ่งน้ำชุมชน
4. เกษตรปลอดสารพิษ
      (1) ศึกษาเรียนรู้พื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมีและชีวภาพ
      (2) ฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน
      (3) รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการลดใช้สารเคมีในการเกษตร
      (4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
5.แหล่งอาหารชุมชน
      รวบรวมพันธุ์พืชผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 22:28 น.