โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01517
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรัตน์ บุญพล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.316136,99.838943

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.ชุมชนอยู่ดีมีสุขและมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
2.ส่งเสริมคนในชุมชนให้ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
3.ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สร้างจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
        (1)แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 50 คน
        (2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนต้นน้ำอื่นๆ
        (3)ทำป้ายประชาสัมพันธ์
2.ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
        (1) เพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 2 ครั้ง
        (2) รณรงค์เว้นไม้ดั้งเดิมและปลูกเสริมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นใหม่
        (3) เวทีประชาคมขยายขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำ
3. ธนาคารน้ำชุมชน
        (1) ร่วมกันจัดทำฝายต้นน้ำ
        (2) ฝึกอบรมช่างสุขภัณฑ์เพื่อทำโอ่งน้ำชุมชน
4. เกษตรปลอดสารพิษ
      (1) ศึกษาเรียนรู้พื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมีและชีวภาพ
      (2) ฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในชุมชน
      (3) รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการลดใช้สารเคมีในการเกษตร
      (4) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
5.แหล่งอาหารชุมชน
      รวบรวมพันธุ์พืชผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายธีรศักดิ์    บุญพล นายธีรศักดิ์ บุญพล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 22:28 น.